ZÁKLADNÍ VIZE

Doprava a mobilita zítřka je komfortní, atraktivní, čistá a šetrná k životnímu prostředí. Díky efektivnímu řízení a organizaci všech forem dopravy ve městě je rychlá a bezpečná.

Vize se v městech promítá v sedmi oblastech.

ŽIVOT V ULICÍCH

Chceme mít dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život ve městě.

SETKÁVÁNÍ SE

Chceme se setkávat s přáteli, známými i neznámými lidmi. Upravený veřejný prostor nám tomu může napomoci.

BEZPEČÍ

Chceme mít možnost bezpečně chodit pěšky a jezdit na kole.

KRÁSA

Chceme mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.

ČISTÉ MĚSTO

Chceme žít ve městě bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.

DOSTUPNOST PRO VŠECHNY

Chceme vždy mít možnost vybrat si kterýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostanu, kam budu chtít.

DOSTATEČNÝ PROSTOR

Chceme mít takovou dopravní infrastrukturu, díky které se naprostá většina z nás dokáže po městě efektivně pohybovat, aniž by přitom trpěl městský prostor, obecná dostupnost či kvalita života.

INSPIRACE

 •  2017/06/22 - Starostové rozhodují o podobě našich měst - budeme v nich chtít žít? Je pro člověka něco důležitějšího než zdraví a životní pohoda? Jak moc jsme spokojení a jak dlouho budeme žít? Jak zdravé jsou naše děti? Díky čemu jsme tedy zdraví a šťastní? Odpověď na tuto otázku je velmi osobní, není však pochyb o tom, že významnou roli hraje prostředí, v němž žijeme, a způsob, jakým se po světě pohybujeme. Být fyzicky aktivní při ...více
 • Cíle Vídně do roku 2030 a 2050. V konceptu měst stále hovoříme o dlouhodobé vizi, dlouhodobém koncepčním plánování atp. Města si vytyčují cíle, aby podložila svou politiku rozvoje nejen dokumenty a texty, ale také čísly. Dále aby stimulovala také soukromý sektor k investicím, jež jsou v souladu s cíli... číst dále
 • Příklad dopravní vize města Brna. První fází návrhové části Plánu udržitelné městské mobility je formulace vize, tj. dlouhodobých měřitelných cílů města v oblasti dopravy, které se stanou jak politickým závazkem města, tak i marketingovým nástrojem pro komunikaci plánu s občany. Zveřejňujeme příklad... číst dále
 • Vize Manchester 2040. Protože většinu měst čeká formulace Vize vlastního rozvoje, ať už specificky pro oblast dopravy (SUMP), nebo jiné oblasti, uvádíme zde Vizi do roku 2040 průmyslového centra Střední Anglie, Manchesteru, půl milionového města vévodící 2,5 milionovému kraji. Přinášíme další... číst dále
 • Jak by mohlo vypadat město budoucnosti? Idea Idy Auken. Zeptá-li se někdo, co je smart city, zadělává si na dlouhou přednášku. To, co se dá schovat pod sousloví „přátelské město“, je komplexní struktura, pokaždé jiná (stejně jako města), zahrnující vše od dopravy přes energetiku po veřejný prostor. Bývalá dánská ministryně... číst dále
 • Potřebuje město dlouhodobou vizi? Názory šesti starostů. Nedávno web www.cityone.cz uveřejnil článek, ve kterém zazněl názor, že dlouhodobé městské vize nedokážou dostatečně reagovat na aktuální výzvy. Zároveň mnoho starostů měst opakuje mantru, že dlouhodobá strategie je nezbytná pro naplňování dílčích, tedy aktuálních cílů.... číst dále

Vizí je realizovat taková řešení v oblasti mobility a dopravy, která mohou snížit nejen dopad přepravy osob a zboží na životní prostředí, ale také zvýšit bezpečnost na silnicích a v ulicích, snížit náklady městské hromadné dopravy a přispět ke změně preferencí obyvatel v duchu principů udržitelné mobility. Mohou tak pomoct snížit intenzitu a množství individuální automobilové dopravy způsobující výrazné emise do ovzduší.

Vizí je vytvořit takový dopravní systém, který bude dostupný všem, který zajistí přívětivé a zdravé městské prostředí, bezpečí, udržitelná mobilita. Vizí nové dopravní strategie měst je reagovat na už vzniklé problémy, respektovat trendy a limity území a navazovat na celkovou vizi města – vytvořit podnikavé, chytré, kreativní a udržitelné město.

Život ve městě přináší úskalí, která často souvisejí s automobily. Chůze, hromadná doprava a cyklodoprava jsou oproti tomu ideálními formami udržitelné městské mobility.  Zásadní je veřejná hromadná doprava, která je dostupná bez ohledu na sociální postavení, zdravotní stav či věk obyvatel. 

Světové metropole jako New York, Barcelona či Kodaň vsadily na trend vyspělých zemí.  V praxi to znamená:
 • provázanost a vyváženost veřejné hromadné, pěší, individuální automobilové dopravy a cyklodopravy,
 • vytváření podmínek pro větší atraktivitu veřejné hromadné, pěší a cyklodopravy,
 • zklidnění dopravy v centru a dalších přetížených lokalitách, navrácení života do veřejného prostoru.
Mobilita založená na hromadné přepravě, alternativních palivech a pěší nebo cyklodopravě dnes dostatečně nevyužívá potenciálu chytrých technologií. Ty přitom mohou přinést více informací a komfortu a pomoct zlepšit organizaci dopravy ve městě. Výsledkem je pak efektivnější řízení dopravy z hlediska přepravních výkonů na jednotky i z hlediska vynaložených nákladů. Doprava je tak rychlejší a bezpečnější a zároveň ekologičtější, s nižšími emisemi CO2 a dalších výfukových plynů.

Trocha fantazie - Doprava a veřejný prostor v našich městech v roce 2040.

 • Téměř všechny dopravní prostředky jezdí na ekologický pohon, převážně elektrický, jsou velmi tiché, řídí se samy a jejich pohyb koordinuje centrální řídící systém aglomerace tak, aby bylo optimalizováno rozložení dopravní zátěže.
 • Vlastnictví osobního automobilu je přežitek. Pokud někdo potřebuje využít osobní auto, vyžádá si jej prostřednictvím elektronické aplikace; centrální systém zajistí přistavení vozidla v potřebný čas na potřebné místo; činí tak velmi efektivně, protože umí výborně predikovat poptávku.
 • Lidé jezdí především ve veřejných hromadných dopravních prostředcích v kombinaci s pěší chůzí, jízdou na kole nebo vozidlem, vyžádaným na poptávku.
 • V aglomeraci funguje bikesharingový systém.
 • Problém s parkováním neexistuje a většina parkovacích míst je zrušena, protože nejsou potřebná (sdílené vozy jsou efektivně využity, většinu času jezdí, oproti dřívější situaci, kdy auta 95 % času stály).
 • Veřejný prostor vzkvétá, bývalá parkoviště jsou znovu zelenými plochami, lokality hromadného bydlení již nejsou džunglemi plechů a betonu.
 • Příjemné prostředí působí na chování lidí, ti k sobě mají blíže, prostředí města se stává více osobním, atraktivním a společensky živým místem.