O AKADEMII

Vítejte na stránkách odborné knihovny značky Město s dobrou adresou. Pro všechny, kteří se zajímají o problematiku městské mobility a dopravy, byla připravena velká databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí a to v několika oblastech:

 • Čísla, fakta. Stránka učí jim rozumět, interpretovat je a ukázat, k čemu jsou analýzy, statistiky apod.
 • Příklady dobré praxe témat městské mobility spojených s infrastrukturou a měkkými nástroji (kampaně, plány mobility). Cílem je ukázat na příkladech dobré praxe, že je třeba skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší, veřejné a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru a dalších témat. Mobilita a doprava má být řešena komplexně a viděna v širších souvislostech. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena.
 • Role města - bez aktivního zapojení měst jsou informace zbytečné. Neměli bychom je komu říkat ...
 • Občan - bez aktivního zapojení občanů je plánováníá jen poloviční
 • Akce - pozvánky na konference, semináře, workshopy související s městskou mobilitou
 • Plánování - na dopravu a mobilitu je třeba se dívat v souvislostech a v kontextu. Chceme jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které budeme nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé.
Inspirací je celá řada.
 • MMR od 1.1.2017 realizuje projekt na téma "Partnerství městská mobilita" (PUM).
 • Německá iniciativa The German Partnership for Sustaina­ble Mobility (GPSM). GPSM podporuje komplexní realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky. Ve spolupráci s různými subjekty na pozadí ekonomiky, vědy a společnosti se snaží prozkoumat a připravit pro realizaci širo­ké spektrum možných koncepcí, opatře­ní a technologických řešení pro dopravní sektor.
 • Globální projekt Sustainable Urban Transport Project (SUTP; Projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility; konkrétně jde o příklady dobré praxe, politické poradenství a budování kapacit (www.sutp.org). MSDA chce implementovat tyto poznatky do českého prostředí, zaměřit se na vybudování kvalitní databáze českých a zahraničních příkladů a podtrhnout tak význam kvalitního řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.
 • Bohatá databáze příkladů z webu www.eltis.org.
 • Novinky a články jsou postupně překládány a umísťovány do AKTUALIT na webu www.dobramesta.cz
 • Úzká spolupráce s TU Dresden, zejména s Prof. Dr.-Ing. Gerdem-Axelem Ahrensem a s městem Lipsko, které často pracuje s termínem "dobrá adresa". Mnohé informace a zkušenosti pak vychází z letní školy udržitelné městské mobility, která proběhla ve dnech 15.-19.8.2016 v Lipsku.


Webový portál Akademie městské mobility vznikl za podpory Ministerstva doprava ČR a je společným dílem partnerů značky Město s dobrou adresou, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech se zaměřením na městskou mobilitu. Mezi hlavní partnery patří organizace, které stály u zrodu této iniciativy, neboli Asociace měst pro cyklisty, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká parkovací asociace, Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Svaz měst a obcí ČR a Universita Palackého v Olomouci.

Myšlenky značky dále podporují také Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Státní fond dopravní infrastruktury, Národní síť zdravých měst, Asociace nemocnic, Fakultní nemocnice Olomouc, CIVINET Česká republika, Slovensko, Fakulta dopravní ČVUT či Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, Plzeňské městské dopravní podniky. Z firem se přihlásily ke značce HBH projekt, RODOS, Autonapůl, mmcité, ARBOEKO, city:one (podpora myšlenky smart city). Iniciativu dále podporuje řada osobností. Cílem je ale dále rozšiřovat tuto síť a platformu.

Přestože téma dobré adresy vychází z dopravního plánování, jde o velmi široké téma, které zahrnuje také otázky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Proto se web obrací i na občany a nepřímo je vyzývá, aby se zapojili do procesu změn ve městě.

Za kolektiv autorů značky Město s dobrou adresou

Ing. Jaroslav Martinek
Wellnerova 3, 779 00 Olomouc
mobil: 00420 602 503 617
e-mail: jaroslav.martinek@cdv.cz
skype: panathi1