NEHODOVOST & BEZPEČNOST

Motto
Každý z nás zaplatí ročně zhruba 6 500 korun za následky dopravních nehod, celkem je to více než 68 miliard korun (údaje jsou ze studie Centra dopravního výzkumu, v.v.i. za rok 2015).


Sbíraná data

  • nehodovost všech účastníků silničního provozu; popis příčin a závažnosti nejčastějších nehod (se zvláštním zřetelem na nehody zranitelných účastníků silničního provozu); časová rozmezí, kdy k nehodám dochází; odhalení případných nehodových lokalit a úseků;
  • silniční síť s informacemi o rychlostním režimu, zklidněných úsecích a restrikcích pro určitý segment dopravy (např. nákladní vozidla);
  • nebezpečné úseky na silniční síti (úseky se zvýšenou nehodovostí, zohlednění stavebně-technického a dopravně-bezpečnostního stavu pozemních komunikací
  • degradovaný povrch vozovek, nedostatečné rozhledové poměry, bariéry atd.;
  • dopravní značení, zařízení a signalizace (stav a potřeby signalizace, svislého i vodorovného značení, zabezpečení železničních přejezdů, přechodů pro chodce, zklidnění provozu v obytných zónách, v blízkosti škol apod.);
  • bezpečnost na cestách do škol;
  • nejčastější páchané dopravní přestupky;
  • subjektivní vnímání bezpečnosti v provozu (šetření uživatelských potřeb, včetně cyklistů a pěších) – může se poměrně lišit od skutečných podmínek na komunikacích, vnímáním agresivního stylu jízdy apod.;


Dopravní nehody z pohledu strategických a dílčích cílů NSBSP 2011-2020 - průběžná analýza

Formou komentovaných grafů na stránkách BESIP jsou představovány průbězné vyhodnocení dopravních nehod z pohledu  Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o stručnou informaci o plnění základních strategických a dílčích cílů. Materiál hodnotí v měsíčních intervalech plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020 (dále jen NSBSP).

Konkrétní informace jsou uvedeny na stránkách BESIP.