Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel

V roce 2016 byla vydána příručka Využití indikátorů od A do Z, která si dala za cíl jediné - shrnout praxi a zkušenosti odborného týmu společnosti Ci2, o.p.s. v oblasti práce s indikátory udržitelnosti na místní úrovni. Publikace vznikla v době, kdy byly přijaty nové Cíle udržitelného rozvoje OSN – tzv. Sustainable Development goals (SDgs), které se postupnými kroky dostávají do zorného pole mnoha organizací. Z hlediska hodnocení udržitelného rozvoje
představují SDgs významný milník, jenž by se měl projevit v hodnocení vývoje na národní úrovni, ale jak autoři publikace doufali, i na úrovni místní. I přes toto vědomí, zmíněná publikace témata SDg neobsahuje, neboť jejich aplikace na místní úrovni v podmínkách ČR je na samém počátku.

V kontextu značky Města s dobrou adresou je důležitý Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel, který je jedním z deseti standardizovaných indikátorů používaných v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti. Zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Mezi základní hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají k určení obecného modelu mobility každého občana, patří:

 • účel cest a jejich pravidelnost během týdne, kde můžeme cesty rozdělit na „systematické" a „nesystematické" (podíl systematických cest v porovnání s podílem nesystematických cest);
 • průměrná denní vzdálenost cesty na osobu (km na osobu);
 • délka trvání cest (čas cesty v minutách);
 • použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (podíl vtahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);
 • počet cestujících v autě;
 • rozdělení cest na cesty po městě a mimo město.
Další informace k danému indikátoru najdete na tomto odkaze.

Příkladem vyhodnocení je město Krnov. Vyhodnocení dalších měst najdete na tomto odkaze.

Indikátory dle Plánu udržitelné městské mobility: Dopravní chování obyvatel


 • Indikátor: Dělba přepravní práce
 • Měření / potřebná data: Průzkumy dopravního cho­vání

 • Indikátor: Změny v dopravních proudech do centra města v dopravních špičkách
 • Měření / potřebná data: Měření objemu dopravy

 • Indikátor: Čas strávený v kongescích
 • Měření / potřebná data: Trvání jednotlivých cest a Průměrná cestovní rychlost

 • Indikátor: Obsazenost vozidel
 • Měření / potřebná data: Dopravní průzkumy (dotazníková šetření, sčítání vozidel)

PŘÍKLAD ZLÍN

Příklad základních údajů o využívání automobilové dopravy obyvateli Zlína

Údaje k roku 2017

Počet obyvatel Zlína: 75 151
Počet registrovaných osobních automobilů: 30 400
Stupeň automobilizace (počet vozidel / 1 000 obyvatel): 405
Průměrný počet cest v běžném dni připadající na 1 obyvatele: 2,47
Celkový počet cest vykonávaných obyvateli města v běžném dni: 185 623
Počet cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut v běžném dni: 83 530
Podíl cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut: 45 %
Průměrná obsazenost osobních aut (osoby): 1,3


S přihlédnutím k současným trendům se předpokládá další zvýšení zátěže města osobní automobilovou dopravou. S tím bude také spojen nárůst negativních vlivů, jako je znečištěné životní prostředí, nadměrný hluk, snižování bezpečnosti a snižování atraktivity veřejných prostranství.

Co z toho celkově vyplývá?

Kombinace trendů výše popsaných ukazatelů představuje do budoucna neudržitelnou situaci. Objem netranzitní automobilové dopravy ve městech dlouhodobě roste. Stávající komunikační síť měst však může pojmout jen její omezené množství. K limitní hodnotě se již blížíme a podle toho se dopravní situace ve městech zhoršuje, zejména v dopravních špičkách.

Dopravní stavby, které by dokázaly vyřešit dopravní problémy uvnitř měst, by byly jednak neuvěřitelně drahé, v řádu několika miliard korun. To je zcela mimo rámec finančních možností měst. Současně by za jejich oběť padl další veřejný prostor a ještě více by trpěla kvalita městského prostředí, zejména v centru, což je pochopitelně těžko přijatelné.

Prostě se potřebujeme pohybovat různými způsoby.
Často je výhodné (časově i ekonomicky) kombinovat různé druhy dopravy.


INFORMACE PRO INSPIRACI

 • Většina obyvatel Německa chce být méně závislá na svém autě. Většina řidičů aut si umí představit každodenní život bez auta, pokud k tomu bude mít vhodné podmínky. Podle reprezentativního průzkumu o ekologickém povědomí, který společně provedlo Federální ministerstvo životního prostředí (BMUB) a Německá agentura pro životní prostředí (UBA), by většina obyvatel Německa ráda snížila svou závislost na autě. Celých 91 % ...více
 • Průzkum projektu CHIPS zkoumá překážky, které lidem brání dojíždět do práce na kole. Jedním z cílů evropského projektu CHIPS je zajistit co největšímu počtu lidí vhodné podmínky pro dojíždění do práce na kole. Součástí prvního kroku je průzkum provedený na pracovištích v okolí cyklodálnic v Severním Irsku (Comber Greenway), v holandské provincii Gelderland (Rijnwaalpad), v holandském městě Tilburgu (Hart van Brabant), v belgické provincii Vlámský ...více
 • 2017/05/26 - Jak cestujeme v české metropoli. Životní tempo se neustále zrychluje a lidé se během dne snaží stihnout, co se dá. Rozvoj dopravy spolu s její modernizací by jim v tomto ohledu měl být nápomocný. Ani naše metropole není výjimkou, plánování a organizaci pražské dopravy se věnuje celá řada odborníků. Pojďme se dnes podívat na specifika dopravního chování obyvatel a návštěvníků metropole. Pražané ...více