EMISE A IMISE Z DOPRAVY

V Česku zemře každý rok předčasně devět tisíc lidí kvůli znečištění ovzduší. Jakou vinu nesou automobily?Vozidla produkují dva druhy emisí – primární a sekundární.

Primární vytvářejí přímo automobily prachovými částicemi při otěru pneumatik o vozovku či výfukovými plyny. Sekundární emise už v prostředí jsou, ale vozidla je znovu rozvíří, tedy prach.

Charakteristika znečišťujících látek

  • oxid dusnatý (NO) - za normální teploty bezbarvý plyn, pro člověka jedovatý. Při vlhkosti leptá a silně dráždí dýchací cesty, způsobuje cyanózu (namodralé zbarvení kůže a sliznic při nedostatečném okysličení).
  • oxid dusičitý (NO2) - v plynném stavu prudce jedovatý s nasládlým zápachem, červenohnědý, agresivní. Je jedním z původců kyselých dešťů, poškozuje ozonovou vrstvu.
  • polétavý prach - jeho vdechování poškozuje kardiovaskulární systém a plíce.
  • uhlovodíky - široké spektrum sloučenin uhlíku a vodíku, některé uhlovodíky dráždí sliznice a oči. Mohou být karcinogenní a mutagenní, jde především o benzen a benzo(a)pyren.

Dopady emisí z automobilismu na zdraví

  • Znečištění ovzduší způsobuje každý rok předčasnou smrt 370 000 obyvatelům Evropy. V České republice je to asi 9 000 lidí.
  • Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím výfukových plynů z dieselových motorů vede k nárůstu výskytu rakoviny o 40 %.
  • Nadměrné znečištění prachovými částicemi z dopravy zkracuje život obyvatelům České republiky v průměru o 10 měsíců. Ve velkých městech je to v průměru o 1 rok.
  • Snížení emisí prachových částic (PM) o 30 % by každoročně zachránilo 300 až 400 životů na každý milion obyvatel žijících ve městech. Ve Zlíně by představovalo 22 až 30 zachráněných životů za rok.

Příklad: Množství emisí ve Zlíně

Znečišťující látky množství emisí za rok
oxidy dusíku 1 690 tun/rok
prachové částice PM10 462 tun/rok
prachové částice PM2,5 183 tun/rok
benzen47 tun/rok
benzo(a)pyren 6,4 kg/rok

 Celková hmotnost emisí produkovaných dopravou na území města Zlína činí v souhrnu 2 383 tun/rok.     

              

Ve Zlíně se předpokládá pokles emisí znečišťujících látek do roku 2035 především díky zlepšení emisních parametrů aut. Důležitý bude i rozvoj veřejné, pěší a cyklodopravy.

Tabulka: Porovnání množství emisí z dopravy ve Zlíně, stávající stav 2017 a výhledový stav 2035