6. - 7. 12. 2017, Ostrava

City Changers

O konferenci

Cílem konference je upřesnit si význam městské mobility pro česká města a definovat roli partnerství pro městskou mobilitu v českém prostředí. Tato konference by měla pomoci odpovědět na otázku, jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život. Realita zatím není moc povzbuzující. Centra našich měst jsou plná vozidel stojících či jedoucích a provoz houstne. Dopravní zácpy, hluk, prach a ovzduší znečisťující plyny, to je každodenní realita. Nemusí to tak být.

Konference navazuje na projekt Partnerství městská mobilita (PUM), jehož spolukoordinátorem se MMR stalo v lednu 2017. Návrh programu konference je popsán níže. Možná řešení, společná vize, koncepce a platformy budou představeny prostřednictvím tzv. „ostravské charty“, která by vybízela k podpoře městské mobility, a která by byla na konferenci slavnostně podepsána. Návrh textu charty je popsán níže.

SMO ČR by byl ustanoven hlavním garantem a lídrem platformy v oblasti městské mobility, která by sdružovala lidi, města, firmy a organizace, jež chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech s důrazem na městskou mobilitu. Úlohy platformy, které by koordinovala Dopravní komise SMO,  jsou popsány níže.

Hlavními organizátory konference jsou Svaz měst a obcí ČR, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a Asociace měst pro cyklisty.

Svůj předběžný zájem o akci prosím potvrďte do 30. 9. 2017 na adresu jaroslav.martinek@cdv.cz. Akce bude zpoplatněna. Pravděpodobná výše vložného bude 1.000 Kč (vložné bude upřesněno po 30. 9. 2017).

Návrh programu konference

Inspirace programu ostravské konference
Samotný program konference je inspirován soutěží Evropské komise ”European Green Capital Awards” pro rok 2020, která je určena městům a oceňuje jejich přínos v oblasti pozitivních změn v městském prostředí. Za pozornost stojí, že o tuto cenu bude usilovat i jedno české město – Ostrava. Pokud bude Ostrava úspěšná a podaří se jí získat titul „Evropského zeleného města“ , zařadí  se vedle takových měst, jako je Stockholm, Hamburk, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kodaň, Bristol, Lublaň, Essen či nizozemské město Nijmegen, které titul obdržely v minulosti.

Získané ocenění městům přináší atraktivní image, která se může i z pohledu  zahraničních investorů a dalších projektových partnerů zúročit v přílivu  dalších zdrojů financování  souvisejících rozvojových projektů. Vedle toho poskytuje primární příležitost k budování nových sítí a aliancí. Vítězné ocenění je pro město přínosem i v jiných oblastech – pozvedá úroveň cestovního ruchu, spoluvytváří pozitivní mezinárodní mediální obraz a vylepšuje globální mezinárodní profil.

Více: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/launch-of-call-2020-2019/.

Tajemství úspěchu nespočívá ovšem jen v informacích samotných. Změny jsou záležitostí lidí, a právě díky otevřené mezioborové debatě lze dosavadní mnohdy pasivní rozvoj změnit v aktivní. Proto se konference jmenuje „CITY CHANGERS“. Inspirací je konference Urban Future Global conference 2018 - www.urban-future.org, největší evropská konference na téma udržitelného rozvoje měst, která se bude konat ve Vídni na přelomu února a března 2018 V podobném zaměření a vhledu do dané problematiky má svou mutaci v podmínkách ČR konference Resite - http://resite.cz/cs/conference/.

Ostravská konference cílí již na diskusi konkretizovaných vybraných témat a vytvoření srozumitelného mostu mezi globálním přístupem a lokálními aspekty implementace všeobecně přijímaných progresivních přístupů městské mobility.

Obsah programu ostravské konference
Konference se zaměří na dvě oblasti, které jsou součástí přihlášky do soutěže ”European Green Capital Awards”: doprava a územní plánování „plné zeleně“. Konference nabídne otevřený prostor pro diskuzi nad předkládanou koncepcí městské mobility, současnými problémy a řešeními v oblasti městské mobility, veřejného prostoru a dopravy ve městech a obcích ČR.

6. 12. 2017

 • Širší kontext, pozornost bude věnována evropskému projektu Partnerství městská mobilita a celosvětového konceptu Smart Cities.
 • Národní platforma projektu Partnerství městská mobilita bude představena pomocí tří pilířů udržitelného rozvoje: a.  Environmentální rozměr představí vítěz roku 2016 Lublaň například na dopravě či udržitelném plánování; b.  Sociální rozměr představí Dánské velvyslanectví prostřednictvím nové výstavy „Happy Danes“, která bude putovat Českem od roku 2018; c. Ekonomický rozměr? I na něj se dostane, ale sami uvidíte, že je obsažen již v předchozích tématech výstavy „Happy Danes“ či v příkladech z Lublaně.
 • Podpis „ostravské charty“ a prezentace signátářů formou PechaKucha (po vzoru http://www.pechakucha.org/ ). Prezentace národní platformy českých  "city changers", kteří chtějí změnit podmínky pro rozvoj městské mobility a využití veřejného prostoru.


7. 12. 2017

 • Prvky plánování, na které se často zapomíná: a. Participativní tvorba strategických dokumentů -   příklad dobré praxe: fajnOVA - Strategický plán rozvoje města Ostravy- ocenění „Město s dobrou praxí“; b. Smart Cities nebo Smart Sustainable Cities?; c.  Kdo má zájem o bezpečnost silničního provozu?; d.  Co vlastně znamená Governance?
 • Sada opatření dobré praxe pro městskou mobilitu. Konference se zaměří na téma: a. Dopravní infrastruktura & Veřejný prostor & Design ulice. Zaměří se na rozdíl mezi „Designem ulice“ a „Dopravní infrastrukturou“ z pohledu tří českých architektů; b. Aktivní způsoby dopravy (pěší, cyklistická).


Návrh textu "Ostravské charty"

Cílem charty je podpora udržitelné a ve všech směrech efektivní mobility v městských oblastech, nabídka kvalitnějších služeb a nových možností, které vycházejí z inovativních řešení. Cílem je dosáhnout co nejširšího pochopení problematiky městské mobility:

 • Plánování rozvoje měst a rozvoj mobility jsou dvě strany jedné mince, a tak se s nimi musí pracovat. Doprava a mobilita jsou proměnné závislé na strukturách osídlení a na využívání půdy.
 • Jediným způsobem, jak efektivně dosáhnout limitů pro čistotu ovzduší nebo hlučnost, musí být silná vazba mezi kvalitou životního prostředí a mobilitou.
 • K mobilitě je třeba přistupovat jako k technickému a společenskému zadání, které se zaměřuje na požadavky obyvatel s ohledem na jejich dopravní potřeby a životní a pracovní podmínky jednotlivce.
 • Základním principem plánování mobility by měla být maximální propojenost jednotlivých způsobů dopravy v rámci celého systému a rozvoj a maximální využití jejich potenciálu.
 • Integrace je pro řešení mobility základním faktorem, protože mobilita se týká mnoha oblastí, ke kterým je třeba přistupovat právě z perspektivy integrace – není to celé jen o infrastruktuře.


Platforma je postavena na těchto principech:

 • Středem pozornosti všech aktivit je spokojený a zdravý člověk.
 • Sdružování osob a organizací, které chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Platforma propojuje partnery z oblasti státní správy a samosprávy, odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a sdružení, ale i známé osobnosti a média.
 • Platforma podporuje aktivní zapojení veřejnosti do pozitivních změn udržitelného rozvoje ve městech, bez jejíhož pochopení a přijetí nejsou dlouhodobé změny možné.
 • Přirozené zakomponování všech nových trendů v oblasti plánování dopravy a mobility do strategického plánu města.
 • Podpora myšlenky „krátkých vzdáleností“ zejména u menších měst – doprava a mobilita není jen o přepravě zboží a lidí, ale také o tom, že chůze a jízda na kole na krátké vzdálenosti je pro člověka ekonomicky výhodná a zdravá (což je ekonomicky výhodné pro celou společnost), proto je třeba pro tento druh dopravy vytvářet odpovídající infrastrukturu.
 • Akademická sféra vytváří předpoklady pro budoucí vzdělanou odbornou veřejnost v oblasti dopravy a mobility, což je možné zajistit vytvořením oboru na vysokých školách zabývající se touto problematikou, doplněné vytvořením akademií městské mobility
 • Iniciování systémové přípravy národní politiky řešící komplexní městskou mobilitu pro období do roku 2030, propojující státní, regionální a místní zájmy.
 • Využit evropských programů k přípravě společných evropských projektů, které by pomohly zakořenit myšlenky městské mobility v českém prostředí.

Úkoly platformy

Úkolem platformy je provést revizi současného stavu a identifikovat hlavní překážky, které stojí v cestě širší aplikaci udržitelné městské mobility, a následně navrhnout legislativní, politické a finanční kroky na národní úrovni. Tyto kroky jsou nezbytné pro posílení udržitelné městské mobility. Platforma se rovněž snaží podpořit vzájemné sdílení osvědčených postupů v České republice. Hlavní úkoly jsou následující.

 1. Iniciovat legislativní změny. Legislativní změny by pomohly řešit komplexní městskou mobilitu, propojující státní, regionální a místní zájmy. Záměrem platformy je maximálně zefektivnit implementaci stávajících národních strategií, politik a legislativních nástrojů a zajistit jejich koherentnost. V tomto smyslu může platforma přispět k lepšímu regulačnímu rámci. Platforma bude iniciovat vznik nových regulačních úprav, které tak budou lépe reflektovat potřeby a kompetence měst. Každý ze signatářů charty má právo předkládat Dopravní komisi SMO své náměty v oblasti legislativních změn.
 2. Iniciovat finanční změny. Finanční změny by pomohly řešit komplexní městskou mobilitu, propojující státní, regionální a místní zájmy. Platforma bude přínosem pro identifikaci, podporu a integraci jak tradičních, tak inovativních uživatelsky přínosných zdrojů financování, které mohou využívat městské oblasti. Cílem je co nejefektivněji implementovat opatření v městských oblastech. Úkolem platformy bude šířit poznatky o tom, jak napříč všemi politikami a nástroji, které má EU a stát k dispozici, vytvořit co nejúčinnější možnosti financování, využitelné pro každou místní samosprávu. Každý ze signatářů charty má právo předkládat Dopravní komisi SMO své náměty v oblasti finančních změn, případně je i sám provést, pokud má k tomu příslušné kompetence.
 3. Zajistit šíření know – how. Šíření know - how pro všechny, kteří se zajímají o danou problematiku, je připravena databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí. Platforma se bude snažit přispět k rozšíření vědomostní a znalostní databáze týkající se rozvoje měst a k výměně poznatků, informací a osvědčených postupů. Spolehlivá data jsou nezbytná, chceme-li popsat rozmanitost struktur a úkolů, kterými se zabývají orgány městské správy, jsou důležitá pro tvorbu městských politik, které jsou vystavěny na důkazech, i pro přípravu konkrétních řešení všech zásadních problémů. Naše poznatky o tom, jak se města vyvíjejí, jsou útržkovité, nesouvislé; měli bychom se důkladně zabývat především pozitivními zkušenostmi. Každý ze signatářů bude zařazen do příslušné tematické oblasti akademie městské mobility (www.mesto.dobramesta.cz), do které bude moci pravidelně přispívat. Každý ze signatářů může propagovat své akce a aktivity na webovém portále akademie městské mobility.